Σε Φ.Ε.Κ. η έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας

Οικονομια


Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση για την έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας δηλαδή τα υπερέσοδα για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2021 ως και τον Ιούνιο του 2022, τα οποία η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα φορολογήσει σε ποσοστό 90%. Επόμενο βήμα είναι να υπολογιστούν τα ποσά που αντιστοιχούν ανά εταιρεία και να επιβληθεί συγκεκριμένη έκτακτη εισφορά και κάθε μία από αυτές.

Με βάση την απόφαση, υπόχρεοι για την καταβολή της εισφοράς είναι οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας για το σύνολο των μονάδων παραγωγής τους, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων που εκπροσωπούνται από Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟ.Σ.Ε.). Από την επιβολή της εισφοράς εξαιρούνται:
α) οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) που έχουν συνάψει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης σύμφωνα με τον ν. 4414/2016 (Α’ 149) ή σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, κατά το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3468/2006,

β) οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας θερμικών μονάδων που είναι εγκατεστημένοι στο Μικρό Συνδεδεμένο Σύστημα (ΜΜΣ) της Κρήτης.

Ειδικά για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Σ.Η.Θ.Υ.Α., η εισφορά επιβάλλεται μόνο επί της ποσότητας της παραχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας που αποζημιώνεται από τη συμμετοχή του…Διαβάστε τη συνέχεια: ertnews.gr